Bouppteckning

Hos oss får du hjälp med bouppteckning till ett fast pris om 4.995 kr.

Vi hjälper dig oavsett var i landet du bor.

Bouppteckning till fast pris samt helhetslösningar

Emvald Juridik AB
Jurist Emil Classon
Telefon (direkt): 073-052 28 92
Telefon (växel): 010-145 08 80

E-post: info@emvaldjuridik.se
Måndag-torsdag kl 08-18
Fredag kl 08-15

Om bouppteckning

Frågor och svar

Ring oss på 010-145 08 80 eller kontakta vår familjerättsjurist Emil Classon direkt på 073-052 28 92 (mån-tors kl 8-18, fre kl 8-15) så hjälper vi dig vidare.

E-post: info@emvaldjuridik.se.

Du är också varmt välkommen att boka in ett personligt möte hos oss alternativt posta handlingar till oss, se adress nedan.

Emvald Juridik AB
Att: Emil Classon
Norra Malmvägen 143
191 62 Sollentuna

Glöm inte dina kontaktuppgifter om du postar handlingar till oss!

En bouppteckning är en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder så som de såg ut på dödsdagen, samt den efterlevande maken eller makans tillgångar och skulder om den avlidne var gift.

Av bouppteckningen ska det framgå vilka som enligt lag eller testamente har del i dödsboet, de så kallade dödsbodelägarna.

Om det finns testamente, äktenskapsförord eller samboavtal ska det bifogas bouppteckningen.

Bouppteckningen fastställs vid ett förrättningsmöte som kan ske fysiskt, digitalt eller per telefon. Handlingen ska därefter skrivas under av dig som lämnar information om dödsboets tillgångar och skulder (bouppgivaren) samt två stycken förrättningsmän (oftast en jurist och en juristassistent).

Bouppteckningen ska alltid skickas in till Skatteverket för registrering och först när bouppteckningen är registrerad kan du till exempel avsluta bankkonton samt söka lagfart för en fastighet.

Bouppteckningen är inte någon fördelning av tillgångar mellan arvingarna. Hur tillgångarna ska fördelas får arvingarna och/eller dödsbodelägarna komma överens om sinsemellan, oftast genom att upprätta ett arvskiftesavtal. Vi kan hjälpa dig att upprätta arvskiftesavtalet och tillämpar då vårt timarvode.

Vi behöver exempelvis:

  • dödsfallsintyg med släktutredning,
  • saldobesked från banker,
  • skuldsaldon,
  • uppgift om begravningskostnad,
  • räkningar,
  • information om livförsäkringar, kapitalförsäkringar och dylikt (brukar kallas för bouppteckningsintyg),
  • samboavtal, äktenskapsförord eller testamente, om sådant finns.

Det är i första hand dödsboet som ska stå för kostnaden för bouppteckningen och vi fakturerar dig/dödsboet senast i samband med förrättningsmötet.

Rent praktiskt går det till så att du skickar ett uppdrag till dödsboets bank om att betala fakturan för bouppteckningen.

Det finns inget hinder mot att du själv står för kostnaden och du har alltid möjlighet att själv betala till vårt bankgiro eller via Swish.

Om det inte finns tillgångar som täcker kostnaderna för begravning och bouppteckning kan du välja att bekosta detta privat eller göra en så kallad dödsboanmälan till socialkontoret i den kommun där den avlidne var bosatt, läs mer nedan.

Hos oss får du hjälp med bouppteckning till fast pris om 4.995 kr. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

I det fasta priset ingår all hjälp som behövs för att upprätta en juridiskt korrekt bouppteckning, under förutsättning att du har alla uppgifter om släktskap, tillgångar och skulder etcetera.

I priset ingår således även förrättningsmötet.

Normalt porto ingår, till exempel porto för att skicka bouppteckningshandlingen till Skatteverket. Skulle det vara fyra eller fler personer som ska kallas till ett förrättningsmöte tillkommer porto för att skicka kallelsen.

Eftersom bouppteckningen inte är någon fördelning av tillgångar mellan arvingar, ingår inte exempelvis upprättande av arvskifteshandling i det fasta priset.

Vi är inte några släktforskare, så är det något släktskap i folkbokföringsregistret som du anser inte stämmer får du själv eftersöka information som styrker släktskapet på det sätt du anser vara korrekt.

När en person avlider ska en så kallad bouppteckning upprättas. Bouppteckningen ska upprättas inom 3 månader efter dödsfallet och skickas in för registrering hos Skatteverket inom 1 månad efter upprättandet.

Eftersom bouppteckningen kan vara komplicerad att göra för en som inte är insatt och dessutom måste göras relativt snart efter dödsfallet kan det vara skönt att lämna över ansvaret till någon annan, exempelvis en jurist.

Regler om bouppteckning finns i 20 kap. ärvdabalk (1958:637).

Det finns enligt lag ett antal formella krav som bouppteckningen ska uppfylla. Exempelvis ska den avlidnes fullständiga namn och personnummer anges och dennes folkbokföringsadress. Därutöver ska bouppteckningen innehålla uppgifter om den avlidnes tillgångar och skulder så som de såg ut på dödsdagen, vilka som är dödsbodelägare enligt lag eller testamente och uppgifter om efterlevande make eller maka och dennes samtliga tillgångar och skulder.

Vi börjar med att sammanställa alla uppgifter vi fått om den avlidnes tillgångar, skulder, eventuellt testamente eller samboavtal, vilka som är dödsbodelägare samt uppgifter om efterlevande make, maka eller sambo och hans eller hennes samtliga tillgångar och skulder (förberedelser).

Vi håller fortlöpande kontakt med dig under förberedelserna eftersom vi ofta behöver ytterligare uppgifter, exempelvis information om och värde på bostad, fastighet och lösöre. Med lösöre menas saker som en bil eller annat fordon, möbler, konst och kontanta medel.

När alla förberedelser är klara kallar vi samtliga dödsbodelägare till en bouppteckningsförrättning. Vid förrättningen går vi igenom hela sammanställningen, varefter den ska godkännas av den så kallade bouppgivaren samt två stycken förrättningsmän.

Först därefter kan bouppteckningen skickas in till Skatteverket för registrering.

Om dödsboets tillgångar inte räcker för att bekosta begravning och bouppteckning kan du antingen välja att själv betala för det, alternativt göra en dödsboanmälan till socialkontoret i den kommun där den avlidne var bosatt. Du är alltid välkommen att kontakta oss för rådgivning.

Vi hjälper dig med bouppteckning

Vad vi behöver
För att kunna hjälpa dig med en bouppteckning till fast pris behöver vi inledningsvis information om de dokument som skickats till dödsboet, exempelvis kontoutdrag, information om lån, räkningar och försäkringar. Vi behöver även ett dödsintyg med släktutredning. Vi kan boka ett telefon-/videomöte för att gå igenom uppgifterna, eller så kan du posta, mejla eller lämna dokumenten till oss.

När vi förbereder bouppteckningen har vi fortlöpande kontakt då vi även behöver information om övriga tillgångar och skulder samt kan behöva ställa kompletterande frågor.

I det fasta priset för bouppteckning ingår inte upprättande av arvskifteshandling som kan behöva göras efter bouppteckningen, men givetvis hjälper vi dig med även detta om så önskas.

Varför anlita jurist för bouppteckning?

Dödsboet bör beställa bouppteckning av en kunnig jurist främst för att veta att allt går rätt till. Det kan också vara skönt att lämna pappersarbetet till någon annan, så att du som anhörig får tid till annat. En jurist hjälper dig att svara på de frågor du har kring dödsboet.

Läs mer om

Dödsboets tillgångar och skulder. Läs mer här.

Att vara ensam arvinge. Läs mer här.

Våra helhetslösningar. Läs mer här.