LSS-tillstånd för anordnare

Att vara assistansanordnare är att bedriva en tillståndspliktig verksamhet enligt LSS. Du behöver alltså tillstånd enligt LSS för att bedriva sådan verksamhet, men även för andra verksamheter så som daglig verksamhet eller korttidsboende. Ta hjälp av en jurist inom LSS-juridik för dina tillståndsärenden.

LSS tillstånd. Tillståndspliktig verksamhet inom LSS, vi hjälper dig med alla ärenden.

Emvald Juridik
Jurist Emil Classon
Telefon: 073-052 28 92
Måndag-torsdag kl 08-18
Fredag kl 08-15
emil@emvaldjuridik.se

Tillståndspliktig verksamhet enligt LSS

Frågor och svar

I fråga om en juridisk person, exempelvis ett aktiebolag, behövs bland annat erfarenhet eller insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten. Såväl VD som styrelseledamöter och -suppleanter med flera ska vara lämpliga att bedriva verksamheten. Lämplighetskravet är brett, bland annat kan IVO ta hänsyn till de enskilda personernas laglydnad och vilja att göra rätt gentemot det allmänna.

Anordnaren ska även ha ekonomiska förutsättningar för att kunna bedriva verksamheten.

IVO ska fortlöpande bedriva tillsyn över tillståndspliktiga verksamheter. Om en verksamhet inte längre uppfyller de krav som ställs gällande erfarenheter, insikter och lämplighet riskerar verksamheten i slutändan sitt tillstånd.

Såsom lagen är utformat finns ett ganska stort utrymme för tolkning.

Vi debiterar 1200 kr/timme inkl moms (960 kr/timme exkl moms).

Kontakta oss för mer information.

Tillstånd från IVO

Det krävs tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att bedriva verksamhet enligt LSS. De verksamheter som kan komma ifråga är:

  • personlig assistans,
  • ledsagarservice,
  • biträde av kontaktperson,
  • avlösarservice i hemmet,
  • korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
  • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet,
  • boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,
  • bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna.

Lämplighetskrav

För att få ett tillstånd måste du uppfylla vissa lämplighetskrav. Exempelvis ska du ha ekonomiska förutsättningar för att kunna bedriva verksamheten, men du ska också kunna visa att du har insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten samt att du i övrigt bedöms som lämplig.

Juridisk hjälp i tillståndsärenden

Vi hjälper till i alla ärenden om tillstånd enligt LSS. Ta hjälp av en jurist inom LSS idag!