Mer om bouppteckning

Bouppteckning Stockholm

De flesta av oss har troligen inte stött på allt för många arvssituationer. För många är det kanske första gången. Här har vi samlat mer information om just bouppteckning som kan vara nyttig för dig oavsett vilken situation du befinner dig i.

Hur bouppteckningen går till

Vad behövs för att upprätta en bouppteckning?

På denna sida

För att upprätta en bouppteckning till fast pris behövs en del information om dödsboet, nämligen:

 • dödsfallsintyg med släktutredning,
 • kontoutdrag från bank/banker med saldon per dödsdagen,
 • information om lån och räkningar som fanns per dödsdagen eller avser tiden innan dödsdagen (t ex en mobiltelefonräkning som fakturerats i efterskott),
 • information om liv-/kapitalförsäkringar,
 • begravningskostnader,
 • information om andra tillgångar, exempelvis bil, båt, bohag eller annan lös egendom.
 • eventuellt testamente, äktenskapsförord eller samboavtal.

Du kan mejla eller posta kopior av handlingarna, alternativt boka ett möte för att lämna dokumenten till oss.

När vi upprättar bouppteckningshandlingen har vi fortlöpande kontakt då vi kan behöva ställa kompletterande frågor.

Gången i bouppteckningsärendet

Efter att vi tagit emot samtliga handlingar och underlag granskar vi dessa för att bilda oss en uppfattning av ärendets komplexitet, men också en uppfattning kring den avlidnes ekonomiska situation samt vilka som är så kallade dödsbodelägare och efterarvingar. Vanligtvis upprättar vi också en preliminär bouppteckningshandling.

När granskningen är klar och alla underlag finns på plats är det dags att kalla dödsbodelägarna och eventuella efterarvingar till en bouppteckningsförrättning. Kallelsen skickar vi normalt sett med rekommenderat brev, om inte alla involverade redan är överens om en tid och datum då samtliga kan närvara. En kallelse skickas normalt sett minst två veckor innan bouppteckningsförrättningen.

Vad är en bouppteckningsförrättning?

En bouppteckningsförrättning är ett möte som syftar till att fastställa en bouppteckning. 

Alla dödsbodelägare och efterarvingar ska antingen vara närvarande eller behörigen kallade till mötet. Bouppgivaren, det vill säga den som lämnar information om den avlidnes tillgångar och skulder, måste närvara. Övriga är inte skyldiga att närvara.

På förrättningsmötet kontrolleras närvaro och vissa frågor blir aktuella att ställa. Fanns ett testamente? Samboavtal? Äktenskapsförord? Några försäkringar som fallit ut till dödsboet eller någon annan? Den avlidnes tillgångar och skulder antecknas, samt även efterlevande makas tillgångar och skulder och ibland även efterlevande sambos tillgångar och skulder.

I slutet av mötet är syftet att bouppteckningen ska kunna fastställas och därefter skickas till Skatteverket för registrering.

Ring oss för rådgivning

Kontakta oss för rådgivning om hur du ska göra i just din situation.

Önskar du vår hjälp kommer du inledningsvis att få signera ett avtal om att vi ska upprätta bouppteckningen. Vi kommer därefter att skicka dig en del information om just bouppteckning, ett informationsblad. Beroende på din situation kan det bli aktuellt att boka ett möte eller att arbeta vidare genom att inhämta uppgifter per post, e-post eller telefon.

Varför anlita en jurist för bouppteckningen?

Dödsboet bör anlita en kunnig jurist främst för att förvissa sig om att allt går rätt till. Det kan också vara skönt att lämna pappersarbetet till någon annan, så att du som anhörig får tid till annat. En jurist hjälper dig att svara på de frågor du har kring dödsboet och dödsbohanteringen.

Läs mer om

Fler frågor och svar om bouppteckning

Vad är en bouppteckning?

Bouppteckningen är dödsboets identitetshandling – den visar vilka som har rätt att företräda dödsboet och vilka som har rätt att ärva. 

En jurist kan hjälpa dig att upprätta bouppteckningshandlingen. Handlingen fastställs vid ett förrättningsmöte som kan ske fysiskt, digitalt eller per telefon.

Handlingen ska också skrivas under av bouppgivaren (du som lämnar information om den avlidnes tillgångar och skulder) och två förrättningsmän (vi på Emvald Juridik) samt skickas till Skatteverket för granskning och registrering.

När ska en bouppteckning göras?

När en person avlider ska en så kallad bouppteckning upprättas. Bouppteckningen ska upprättas inom 3 månader efter dödsfallet och skickas in för registrering hos Skatteverket inom 1 månad efter upprättandet.

Vi kan hjälpa dig även om du är sen med bouppteckningen.

Regler om bouppteckning finns i 20 kap. ärvdabalk (1958:637).

Vad kostar en bouppteckning?

En bouppteckning kostar olika mycket beroende på vem du anlitar och vilket timarvode denne tillämpar. Vi har valt att erbjuda ett fast pris i stället, och du kan läsa mer om det här på vår hemsida.

Oavsett hur okomplicerad situation du har får du räkna med att bouppteckningen tar minst 5 timmar att upprätta.

Om det finns ett testamente är det testamentstagarens skyldighet att delge testamentet till övriga arvingar. Vill du att vi sköter det istället tillkommer timkostnad för detta.

Vad behövs för att göra en bouppteckning?

För att kunna hjälpa dig med bouppteckningen till fast pris behöver vi följande:

 • dödsfallsintyg med släktutredning,
 • kontoutdrag från bank/banker med saldon per dödsdagen,
 • information om lån och räkningar som fanns per dödsdagen eller avser tiden innan dödsdagen (t ex en mobiltelefonräkning som fakturerats i efterskott),
 • information om liv-/kapitalförsäkringar,
 • begravningskostnader,
 • information om andra tillgångar, exempelvis fastighet, bostadsrätt, bil, båt, bohag eller annan lös egendom.
 • eventuellt testamente, äktenskapsförord eller samboavtal.

 

Hur lång tid tar det att göra en bouppteckning?

Om du har alla uppgifter redo kan vi vanligtvis upprätta bouppteckningen inom 1-4 dagar efter att vi tagit del av uppgifterna.

Handlingen ska därefter fastställas av samtliga dödsbodelägare vid ett förrättningsmöte som kan ske på plats, på telefon eller på videolänk. Om alla kan närvara kan vi oftast hålla förrättningsmötet relativt omgående, men om någon eller några inte kan närvara måste en kallelse till förrättning skickas ut (om inte den eller de personerna har möjlighet att lämna fullmakt till någon annan som kan företräda hen). Kallelsen ska skickas minst 2 veckor innan mötet om samtliga dödsbodelägare bor i Sverige, eller 1 månad innan mötet om någon bor utomlands.

När bouppteckningen är fastställd ska den skrivas under av dig/bouppgivaren och av oss på Emvald Juridik som agerar som förrättningsmän. Därefter kan bouppteckningen skickas till Skatteverket för registrering.

Skatteverkets handläggningstid är cirka 2 månader.

Vem betalar för en bouppteckning?

Det är i första hand dödsboet som ska stå för kostnaden för bouppteckningen och vi fakturerar dig/dödsboet senast i samband med förrättningsmötet.

Rent praktiskt går det till så att du skickar ett uppdrag till dödsboets bank om att betala fakturan för bouppteckningen.

Det finns inget hinder mot att du själv står för kostnaden och du har alltid möjlighet att själv betala till vårt bankgiro eller via Swish.

Om det inte finns tillgångar som täcker kostnaderna för begravning och bouppteckning kan du välja att bekosta detta privat eller göra en så kallad dödsboanmälan till socialkontoret i den kommun där den avlidne var bosatt, läs mer nedan.

Vad händer om tillgångarna inte räcker för att betala för begravning och bouppteckning?

Om dödsboets tillgångar inte räcker för att bekosta begravning och bouppteckning kan du antingen välja att själv betala för det, alternativt göra en dödsboanmälan till socialkontoret i den kommun där den avlidne var bosatt. Du är alltid välkommen att kontakta oss för rådgivning.

Ska tillgångar utomlands tas med i bouppteckningen?

Ja, alla tillgångar och skulder ska uppges i bouppteckningen. Därför ska även tillgångar och skulder som finns utomlands tas med.