Lex Sarah och ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystemet ska finnas i syfte att kunna säkerställa verksamhetens kvalitet samt för att kunna utveckla och förbättra verksamheten. En jurist inom LSS-juridik kan hjälpa dig att hantera kvalitetsarbetet och Lex Sarah.

Lex Sarah är en del av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete.

Lex Sarah och ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Frågor och svar

Lex Sarah är bestämmelser om hur missförhållanden ska hanteras inom en LSS-verksamhet. Bestämmelserna reglerar bland annat vilka skyldigheter anställda inom en verksamhet har för att rapportera om missförhållanden och vad den som bedriver verksamheten har för skyldigheter för att avhjälpa och komma till rätta med missförhållanden.

Det är den som bedriver verksamheten som är skyldig att utreda en rapport om ett missförhållande.

En enskild som anmäler en verksamhet till IVO kommer vanligtvis få höra att IVO har lämnat ärendet till den som är ansvarig för verksamheten för vidare åtgärd. 

Du är skyldig att följa de lagar och föreskrifter som finns, vilket bland annat innebär att du ska ha ett ledningssystem. Avsaknad av ledningssystem innebär således en brist i din verksamhets kvalitet. Ytterst är det ditt tillstånd att bedriva verksamhet som  kan påverkas.

Krav enligt föreskrifter

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, ska du som bedriver verksamhet enligt LSS ha ett ledningssystem.

Det handlar om kvalitet

Ledningssystemet är ditt verktyg för att uppnå kvalitet i din verksamhet. Med kvalitet avses en hög regelefterlevnad, det vill säga att du faktiskt uppfyller krav som ställs på din verksamhet enligt lagar och föreskrifter.

Hög kvalitet innebär god omsorg

God omsorg handlar inte bara om vad en enskild anställd klarar av och inte. God omsorg innebär också att du som anordnare har rutiner och processer för att hantera incidenter, klagomål och synpunkter på din verksamhet.

Lex Sarah

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Lex Sarah handlar om vem som är skyldig att rapportera om missförhållanden i din verksamhet samt vilka skyldigheter du som bedriver verksamheten har för att avhjälpa, undanröja och utreda sådana missförhållanden. Allvarliga missförhållanden är du skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Ta hjälp av en jurist inom LSS

Vi hjälper dig att utveckla och förbättra ditt ledningssystem samt kan agera rådgivare i ärenden om Lex Sarah. Ta hjälp av en jurist inom LSS idag!