Vård av missbrukare i vissa fall, LVM

Om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

LVM, eller laf om vård av missbrukare i vissa fall, är en tvångslagstiftning som används för att ge vuxna missbrukare sluten vård.

LVM – Lagen om vård av missbrukare

Vad betyder vård enligt LVM?

Utgångspunkten för vård av missbrukare är att den ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet och skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samverkan med den enskilde. Den som är djupt inne i missbruk och inte inser att han eller hon behöver hjälp kan dock omhändertas och placeras på en behandlingshem enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. 

Syftet med tvångsvården är att bryta livshotande missbruket och motivera till behandling under frivilliga former. Tvångsvården ska upphöra så snart syftet med vården är uppnått och senast när vården pågått i sex månader. Däremot finns det inget uttryckligt hinder mot att på nytt omhänderta en person i nära anslutning till en nyss avslutad vårdperiod.

Förutsättningar för vård enligt LVM

För att tvångsvård ska vara aktuell krävs det att en person med ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och att vården inte kan ges på frivillig väg. Det krävs även att vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på något annat sätt, och att personen på grund av sitt missbruk utsätter sig själv för allvarlig skada, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Vem bestämmer?

För att kunna omhänderta en person enligt LVM ska en anmälan från en anhörig, myndighet eller läkare göras till socialnämnden, som sedan gör en utredning. Om utredningen visar att förutsättningarna för vård enligt LVM är uppfyllda ska socialnämnden ansöka om tvångsvård hos förvaltningsrätten. Det är förvaltningsrätten som beslutar om förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda eller inte. Om situation är akut kan dock socialnämnden besluta om ett omedelbart omhändertagande. Sådant beslut ska utan dröjsmål underställas förvaltningsrätten.

Rätt till offentligt biträde

Den som riskerar tvångsvård enligt LVM har rätt till offentligt biträde vars arbete ersätts av staten. Det är förvaltningsrätten som beviljar ett offentligt biträde som ska tillvarata missbrukarens intressen. Personen har dock rätt att själv välja vilken jurist ska företräda denne och det är därför viktigt att så fort som möjligt informera socialtjänsten eller förvaltningsrätten om sin önskemål. 

Vi på Emvald Juridik åtar oss uppdrag som offentligt biträde i ärenden om LVM och hjälper gärna till att svara på dina frågor.

Ställ din fråga