Överklaga assistansbeslut

Om du har fått ett beslut om personlig assistans enligt LSS men inte är nöjd ska du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. En jurist inom LSS-juridik är expert på att överklaga assistansbeslut  – det maximerar dina chanser till framgång!

Överklaga assistansbeslut. Ta hjälp av en expert inom LSS för ditt överklagande.

Överklaga assistansbeslut

Frågor och svar

Ett beslut om personlig assistans enligt LSS ska överklagas inom 3 veckor efter att du tagit del av beslutet.

Ett beslut om assistansersättning ska du i stället börja med att begära omprövning av. Du har 2 månader på dig att begära omprövning. När du fått ett omprövningsbeslut har du 2 månader på dig att överklaga till domstol. 

Inhibition innebär att du yrkar att ett beslut inte ska gälla tills vidare. Har du till exempel blivit av med din personlig assistans innebär inhibition att avslagsbeslutet tills vidare inte ska gälla.

Begäran om inhibition kombineras vanligtvis med ett interimistiskt yrkande.

Ett interimistiskt beslut är ett beslut som gäller i väntan på ett slutligt avgörande från domstolen.

Har du exempelvis blivit av med din personliga assistans kan ett interimistiskt beslut innebär att du behåller assistansen till dess att domstolen meddelat en dom i ditt ärende.

Tillvägagångssätt

Om du har fått ett beslut om personlig assistans enligt LSS och inte är nöjd ska du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet måste göras inom 3 veckor efter att du fick ta del av beslutet. Om beslutet i stället gäller assistansersättning från Försäkringskassan har du 2 månader på dig att begära omprövning. Först därefter kan du överklaga omprövningsbeslutet till förvaltningsrätten.

Överklagandeskriften

För att överklaga beslut om personlig assistans måste du på något sätt meddela din handläggare på kommunen om att du önskar överklaga beslutet. Det vanligaste är att lämna in ett skriftligt överklagande där anledningarna till varför du vill att beslutet ändras framgår, hela tiden med koppling till vad som framgår av de intyg du bifogat ansökan, vad som framgår av lagen LSS samt av andra rättsfall.

Viktigt att komma ihåg är att du måste skilja på ditt generella missnöje med beslutet, exempelvis att du tycker att antalet beviljade timmar är för litet, och vad som faktiskt är juridiskt fel. Ett exempel är om du anser att du har rätt till personlig assistans för tillsyn och det faktiskt framgår av olika intyg att du har ett sådant behov. Om du inte beviljats någon tid för personlig assistans avseende tillsyn, kan du kanske hävda att sådan tid borde ha räknats med i form av ett annat personligt behov enligt 9 a § LSS.

Yttrande i domstol

En tid efter att du överklagat kommer kommunen eller Försäkringskassan att lämna sin ståndpunkt till domstolen. Domstolen kommer därefter ge dig möjlighet att bemöta kommunens eller Försäkringskassans ställningstagande. Det kallas för att du lämnar ett yttrande till domstolen.

Ta hjälp av en LSS-jurist

En jurist inom LSS kan ta tillvara på dina rättigheter och driva ärendet vidare till högsta instans. Med hjälp av en jurist som verkligen kan dina rättigheter slipper du själv lägga mycket tid och fokus på överklagandet.