Återkrav assistansersättning

Har du fått ett återkrav av assistansersättning? Vet du hur du ska hantera det? Om du är osäker ska du vända dig till en jurist inom LSS-juridik.

Kontakta oss för rådgivning

Återkrav assistansersättning, hur ska det hanteras?
Återkrav assistansersättning. Hur ska återkrav av assistansersättning hanteras?

Frågor och svar

Kan jag överklaga ett återkravsbeslut?

Ja. Ärendet kan drivas som ett förvaltningsrättsligt ärende. Tidigare kunde återkravet också drivas som ett ärende i tingsrätt, men sedan den 1 september 2022 finns inte längre den möjligheten. Eftersom ett återkrav kan avse stora belopp kan det bli tal om inhibition av beslutet.

Varför riktas återkravet mot assistansanordnaren?

Det beror på reglerna i socialförsäkringsbalken, där det framgår att ett återkrav kan riktas mot den som tagit emot ersättningen. Anordnaren anses normalt ha större möjligheter att återbetala ersättningen än vad den assistansberättigade har.

Hur lång tid har jag på mig att överklaga?

För beslut som en kommun har fattat gäller normalt sett att du måste överklaga beslutet inom 3 veckor efter att du tagit emot det.

Beslut från Försäkringskassan har du normalt sett 2 månader på dig att överklaga.

Allmänt om återkrav

Såväl Försäkringskassan som kommuner har möjlighet att återkräva assistansersättning respektive ersättning som betalats ut för personlig assistans. Möjligheten att återkräva sådan ersättning återfinns i 108 kap. socialförsäkringsbalken respektive 12 § i LSS. Enligt gällande regler kan Försäkringskassan rikta återkravet mot såväl den assistansberättigade som till den som tagit emot ersättningen, vilket vanligtvis är assistansanordnaren.

När kan en ersättning återkrävas?

En kommun kan återkräva utbetald ersättning om den som erhållit stödet eller dennes ställföreträdare lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att ersättningen betalats ut felaktigt. Samma sak gäller om den som erhållit det ekonomiska stödet eller dennes ställföreträdare skäligen borde ha insett att det lämnades felaktigt eller med för högt belopp. Lagstiftaren har alltså lagt in en slags ond och god tro i reglerna om återkrav i LSS. Borde assistansanordnaren skäligen ha insett att ersättningen lämnades felaktigt? Om ja, så kan anordnaren bli återbetalningsskyldig.

Reglerna om återkrav av assistansersättning liknar de i LSS. Återkravet blir aktuellt om den assistansberättigade eller dennes ställföreträdare orsakat en felaktig utbetalning genom att antingen lämna felaktiga uppgifter eller genom att underlåta att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet. Samma sak gäller om den som tagit emot ersättningen skäligen borde ha insett att den lämnades felaktigt eller med för högt belopp.

Hur ska ett återkrav hanteras?

Återkravet hanteras som ett förvaltningsrättsligt ärende, det vill säga att det kan överklagas till förvaltningsdomstol. Tidigare kunde ett återkrav även hanteras som ett civilrättsligt ärende i tingsrätt (allmän domstol). Sedan den 1 september 2022 finns inte längre den möjligheten. 

Ett återkravsbeslut är numera en exekutionstitel

Den 1 september 2022 beslutades om en ändring i utsökningsbalken om att en förvaltningsmyndighets beslut om återbetalning ska vara en så kallad exekutionstitel. Att beslutet är en exekutionstitel innebär att förvaltningsmyndigheten kan ansöka om verkställighet av beslutet direkt hos Kronofogden. En förutsättning är dock att beslutet vunnit laga kraft, exempelvis om överklagandefristen passerat utan att beslutet överklagats.

Ta hjälp av en jurist inom LSS

Eftersom återkrav ofta gäller stora belopp är det en stark rekommendation att ta hjälp av en jurist inom LSS för den fortsatta hanteringen. Emvald Juridik hanterar alla slags återkravsärenden.