Familjejuridik

Inom familjejuridik erbjuder vi hjälp med bland annat bouppteckning, arvskifte, bodelning och testamente.

Arvskifte

När bouppteckningen är upprättad ska arvskiftet göras. Arvskiftet innebär att dödsboets tillgångar betalas ut till arvingarna. Arvskiftet ska ibland föregås av en bodelning, exempelvis när den avlidne var gift eller när den avlidne efterlämnat en sambo som begär bodelning.

Vi har flera års erfarenhet av dödsbohantering och arvskiften.

Bodelning

Vid en skilsmässa eller när ett samboförhållande upphör kan någon av er begära en bodelning. Bodelningen innebär att era tillgångar, antingen så kallat giftorättsgods eller samboegendom, fördelas mellan er. Bodelningsprocessen regleras i äktenskapsbalken och i sambolagen.

Även efter ett dödsfall ska bodelning göras, antingen om det finns en efterlevande make eller maka eller om det finns en efterlevande sambo som begär bodelning.

Vi hjälper dig med bodelning vid äktenskapsskillnad och efter dödsfall.

Bouppteckning

När en person avlider ska en bouppteckning göras. Vi erbjuder hjälp med bouppteckning till fast pris. Bouppteckningen är en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder, vilka personer som är så kallade dödsbodelägare, om den avlidne lämnat efter sig något testamente med mera. Bouppteckningen ska upprättas inom 3 månader efter dödsfallet, och därefter skickas till Skatteverket inom 1 månad efter upprättandet. Eftersom bouppteckningen behöver göras relativt snart efter dödsfallet kan det vara skönt att lämna över ansvaret till någon annan, exempelvis en jurist.

Det enda undantaget från kravet på att upprätta en bouppteckning är om den avlidnes tillgångar inte räcker för att täcka begravningskostnader och dylikt. I ett sådant fall kan i stället en dödsboanmälan göras till socialkontoret i den avlidnes hemkommun.

Vi erbjuder hjälp med såväl bouppteckning, helhetslösning, dödsboförvaltning, arvsskifte med mera.

Vi hjälper dig att upprätta bouppteckning efter dödsfall.

Boutredningsman

När dödsbodelägarna inte kan komma överens kan det vara angeläget att ansöka om en boutredningsman hos tingsrätt. En boutredningsman ansvarar då för att upprätta bouppteckning, förvalta dödsboet och göra klart det för arvskifte. Oftast kommer boutredningsmannen också ansvara för att hantera arvet och utföra arvskiftet, det vill säga att faktiskt betala ut arvet till arvingarna.

Boutredningsmannen får även ytterligare befogenheter och kan genomföra försäljningar av viss egendom. Kostnaden för en boutredningsman bekostas i första hand av dödsboet.

Vi åtar oss uppdrag som boutredningsman. Hör av dig så berättar vi mer.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt kan vara en trygghet för dig och dina anhöriga.

Att skriva en framtidsfullmakt är ett enkelt och tryggt sätt att försäkra sig om att en viss person får sköta dina angelägenheter i framtiden om du inte längre kan göra det själv. Exempel på sådana angelägenheter kan vara att betala hyra, räkningar eller förvalta tillgångar.

Fullmakten kan börja användas av fullmaktshavaren om du på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan tillvarata dina egna intressen.

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan man undvika att hamna i en situation där en god man eller förvaltare annars skulle ha utsetts.

Du kan själv skriva framtidsfullmakten, men den måste uppfylla vissa formella krav för att vara giltig. Det kan därför vara bra att ta hjälp av en jurist vid upprättandet.

Samboavtal

Upprätta ett samboavtal för att reglera er inbördes ekonomiska situation.

Ska du flytta ihop med din partner, eller har ni kanske redan flyttat ihop? Då kan det vara bra att veta att samboendet får juridiska konsekvenser. I händelse av en separation har din sambo rätt till en bodelning, där gemensam egendom inklusive bostad ska delas lika mellan er. Detta gäller oavsett hur eller vem av er som finansierat bostaden.

Genom att skriva ett samboavtal kan ni reglera hur uppdelningen av er egendom ska göras vid en separation.

Skiftesman

En skiftesman har i uppdrag att skifta tillgångarna i ett dödsbo.

En skiftesman kan vara angeläget att ha i de fall flera dödsbodelägare inte kan komma överens om arvets fördelning. Det går att ansöka om skiftesman för ett dödsbo i stort sett när som helst.

En skillnad mellan skiftesman och boutredningsman är att skiftesmannen inte har samma befogenheter. Det kan även vara så att skiftesmannen endast bestämmer själva fördelningen av arvet, men inte faktiskt utför själva fördelningen.

En skiftesman bekostas i första hand av dödsboet.

Testamente

Ett testamente är ett utmärkt sätt att försäkra sig om att allt blir som du vill.

Ett testamente är din försäkran om att det blir så som du tänkt dig. Men testamentet är inte betydelsefullt bara för dig, utan även för dina efterlevande. Tack vare testamentet vet dina efterlevande hur din yttersta vilja kommit till uttryck. Testamentet kan också underlätta för de efterlevande när en bouppteckning ska upprättas.

För att vara giltigt måste testamentet uppfylla ett antal krav. Det ska bland annat vara skriftligt och din underskrift ska bevittnas av två personer.

Hos Emvald Juridik får du hjälp av en jurist att upprätta testamentet. Vi tar oss tid att lyssna på dig och dina önskemål för att testamentet faktiskt ska bli så som du tänkt dig. Du är varmt välkommen att kontakta oss för att boka ett möte eller telefonsamtal så hjälper vi dig med ditt testamente.

Alla möten sker antingen fysiskt eller digitalt.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord reglerar makars ekonomiska förhållanden.

Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att viss egendom ska vara så kallad enskild egendom. Det innebär att egendomen inte ingår vid en bodelning. Skulle makarna skiljas eller skulle äktenskapet upplösas genom dödsfall, kommer alltså viss egendom vara undantagen från den likadelningsrätt som makarna annars har av tillgångarna.

Eftersom ett arvskifte ska föregås av en bodelning kommer ett äktenskapsförord indirekt att påverka utgången av arvet.