Visselblåsarlagen

Vi är din interna visselblåsarfunktion enligt visselblåsarlagen. Du får en oberoende och självständig part för att hantera rapportering.

Vi tillämpar ett fast årligt pris för visselblåsarfunktionen, och ett timarvode för hantering av rapporter och dylikt.

Frågor om visselblåsarlagen?

Ställ din fråga via formuläret nedan eller ring oss på 010-145 08 80 (måndag-fredag kl 8-18). Vi återkopplar så snart som möjligt.

Lagen om visselblåsning

Vad är visselblåsarlagen?

Den 17 december 2021 utfärdades en ny visselblåsarlag i Sverige, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Från och med den 17 juli 2022 blev offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda skyldiga att ha en intern visselblåsarfunktion. Från och med den 17 december 2023 gäller kravet även för privata arbetsgivare med minst 50 anställda.

Vad är en visselblåsning?

Med visselblåsning avses rapportering om oegentligheter och missförhållanden i en verksamhet, vanligtvis på den egna arbetsplatsen. Det kan handla om omständigheter som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Rapporteringen ska avse information som du fått i arbetsrelaterade sammanhang och missförhållandet ska vara av allmänt intresse.

Vem kan visselblåsa?

Den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden som är av allmänt intresse kan visselblåsa, till exempel nuvarande eller tidigare arbetstagare eller arbetssökande, personer som söker eller fullgör volontärarbete, personer som söker eller fullgör praktik, uppdragstagare, konsulter m.m.

Hur gör man för att visselblåsa?

Rapportering kan ske internt, externt eller genom offentliggörande. Interna rapporteringskanaler är de som verksamhetsutövaren själv upprättar och som omfattar missförhållanden i den egna verksamheten. Externa rapporteringskanaler är sådana som upprättas hos en behörig myndighet för hantering av rapportering inom dennes ansvarsområde. Offentliggörande innebär till exempel att visselblåsaren vänder sig till media.

Vilket skydd har man som visselblåsare?

En rapporterande person ska som huvudregel inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, förutsatt att personen haft en rimlig anledning att anta att rapporteringen var nödvändig. De uppgifter man lämnar omfattas av sekretess. 

Arbetsgivaren får inte hindra eller försöka hindra rapportering. Denne får inte heller vidta repressalier mot den rapporterande personen. Om man vill får man rapportera anonymt. Om arbetsgivaren bryter mot dessa förbud kan denne bli skadeståndsskyldig.

För dig som verksamhetsutövare

Verksamhetsutövare med minst 50 anställda behöver inrätta visselblåsarsystem senast den 17 december 2023. Ett visselblåsarsystem är en rapporteringskanal för information om missförhållanden och oegenligheter på arbetsplatsen.

Hur ska visselblåsarsystem utformas?

Det finns ett stort utrymme för verksamhetsutövaren att själv utforma ett visselblåsarsystem. Det finns till exempel inget krav på ett tekniskt system utan systemets utformning kan se olika ut. Det måste dock uppfylla vissa krav stadgade i lag, bland annat:

– Arbetsplatsen ska ha tydliga rutiner för hur rapportering ska hanteras.
– Det ska finnas särskilt utsedda personer eller enheter som hanterar rapporterna. Dessa ska vara oberoende och självständiga.
– Det ska vara möjligt att rapportera skriftligt och muntligt samt vid fysiskt möte.
– Information om, och systemet som sådant, ska vara lättillgängligt för alla verksamma personer som kan rapportera.
– Den rapporterande personen ska om denne vill få bekräftelse om mottagen rapport inom sju dagar från mottagande, med vissa undantag.
– Återkoppling om åtgärder som vidtagits ska ges inom tre månader från bekräftelse eller om bekräftelse inte har lämnats och det inte har berott på den rapporterande personen, sju dagar från mottagande.
– Muntlig rapportering ska dokumenteras.