Bodelning

Bodelning kan behöva göras bland annat vid ett äktenskaps upphörande eller efter dödsfall. Du kan vända dig till oss för att få hjälp av en familjejurist. 

Frågor om bodelning?

Ställ din fråga via formuläret nedan eller ring oss på 010-145 08 80 (måndag-fredag kl 8-18). Vi återkopplar så snart som möjligt.

Bodelning

Bodelning vid skilsmässa

Bodelning ska göras vid en skilsmässa enligt reglerna i äktenskapsbalken. Lite förenklat kan sägas att bodelningen innebär att skulder räknas av från respektive makes tillgångar. Tillgångarna läggs sedan samman och fördelas lika mellan makarna genom en andelsberäkning, där andelarna representerar ett visst värde i kronor och ören. Eftersom tillgångarna kan bestå av såväl kontanter som bankmedel, bostad, bil, värdepapper, konst och prylar med mera ska tillgångarna slutligen fördelas mellan makarna på varsin lott. Lotterna är alltså den faktiska fördelningen av de saker makarna äger.

Genom ett äktenskapsförord kan makarna gemensamt komma överens om att vissa tillgångar ska vara så kallad enskild egendom som inte ingår i en bodelning.

Bodelning för sambor

Även sambor ska göra en bodelning vid en separation om en av samborna begär det. Även här innebär bodelningen att sambornas tillgångar fördelas mellan dem på andelar och lotter. Själva processen regleras dock av sambolagen i stället för äktenskapsbalken. Om sambor vill undvika att viss egendom ingår i en eventuell bodelning i framtiden ska de skriva ett samboavtal.

Bodelning vid dödsfall

Vid dödsfall ska bodelning göras om den avlidne var gift eller om den avlidne efterlämnar en sambo som begär bodelning senast vid bouppteckningen. Bodelningen måste göras för att kunna bestämma den avlidnes kvarlåtenskap, så att arvskifte kan göras.

Anlita en jurist

Om ni vill upprätta ett äktenskapsförord, ett samboavtal, få hjälp med bodelning i samband med bouppteckning eller i övrigt få hjälp under en pågående bodelning kan ni alltid vända er till en jurist inom familjejuridik Emvald Juridik.

Bodelning, ett sätt att gå skilda vägar.
Bodelningsavtal ska upprättas när äktenskapet upphör, antingen genom skilsmässa eller dödsfall.

Bodelning - frågor och svar

När ska bodelning göras?

En bodelning görs vanligen vid skilsmässa, när sambor separerar samt vid dödsfall om den avlidne efterlämnar en make/maka alternativt en sambo som begär bodelning senast vid bouppteckningen.

Vad behövs för att göra en bodelning?

För att kunna genomföra en bodelning måste man ha information om vilka tillgångar och skulder som finns och om det finns enskild egendom genom gåvobrev, samboavtal, äktenskapsförord eller testamente.

Det kan också krävas information om huruvida någon har förmånsrätt i viss egendom.

Ska bodelning alltid göras vid skilsmässa?

Ja, men om makarna endast har enskild egendom krävs normalt sett ingen bodelning.

Ska bodelning alltid göras vid dödsfall?

Om den avlidne var gift och efterlämnar sig en make eller maka ska bodelning göras innan arvskifte kan ske.

Om den avlidne efterlämnar en sambo och denne begär bodelning ska bodelning göras innan arvskiftet. Begäran ska dock framställas senast vid bouppteckningen.

Ska sambor som separerar göra bodelning?

Bodelning ska bara göras om en av samborna begär det.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Då kan en av er begära att en bodelningsförrättare förordnas. Detta görs i domstol. Bodelningsförrättarens uppdrag är att sammankalla båda parter för en bodelning, och kan ni inte komma överens då kan förrättaren själv komma att bestämma över bodelningen.

Går det att undvika bodelning?

Sambor kan avtala om att bodelning inte ska ske i ett samboavtal.

Makar kan på sätt och vis undvika bodelning om all deras egendom är enskild, vilket kan bestämmas i ett äktenskapsförord.

Vid dödsfall finns det fler faktorer att ta hänsyn till. Bodelning ska göras om den avlidne var gift enligt reglerna i äktenskapsbalken. Om den avlidne efterlämnar en sambo kan denne begära bodelning senast vid bouppteckningen.