Överklaga beslut om stöd till korttidsarbete

Har du fått ett beslut om stöd till korttidsarbete från Tillväxtverket som du vill överklaga? Eller kanske ett beslut om återkrav? Ta hjälp av oss!

Överklaga beslut som stöd till korttidsarbete från Tillväxtverket

Stöd till korttidsarbete

Frågor och svar

Stöd till korttidsarbete, ibland kallat korttidspermittering eller korttidsstöd, är ett stöd som kan beviljas en arbetsgivare för att denne ska kunna minska arbetstiden för sina anställda medan de anställda fortfarande får behålla större delen av sina löner. Stöder hjälper arbetsgivaren att minska personalkostnaderna.

Stödet regleras genom lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete samt för närvarande genom lag (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall.

Det är Tillväxtverket som beslutar om stödet, och som du även ska göra regelbundna avstämningar med. 

Du ska vara arbetsgivare, antingen juridisk eller fysisk person, och bedriva näringsverksamhet.

Stödet kan lämnas antingen när regeringen meddelar föreskrifter vid synnerligen djup lågkonjunktur eller efter godkännande från Tillväxtverket.

Godkännande från Tillväxtverket kan ske om arbetsgivaren drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, om svårigheterna orsakats av en händelse utanför arbetsgivarens kontroll, om dessa svårigheter inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas och arbetsgivaren tagit till andra metod för att minska kostnaden för arbetskraft.

Ett beslut om korttidsstöd kan överklagas till förvaltningsrätten. Normalt sett har du 3 veckor på dig att överklaga beslutet, räknat från den dag du först tog del av beslutet.

Överklaga beslut om korttidsarbete

Ta hjälp av en jurist

Om du har fått ett beslut om stöd till korttidsarbete från Tillväxtverket som du inte är nöjd med, eller om du efter avstämning har fått ett återkrav, har du möjlighet att överklaga beslutet. Anlita oss som ombud, så hjälper vi dig.

Eftersom överklagandefristen är relativt kort, vanligtvis 3 veckor från det att du tog del av beslutet, måste du ganska skyndsamt tillhandahålla beslutet och andra relevanta handlingar till oss, exempelvis avstämningar och andra handlingar som ligger till grund för Tillväxtverkets beslut.

Du kan antingen skicka in överklagandet i eget namn, eller utfärda en fullmakt till oss så att vi kan företräda dig.

Processen i förvaltningsrätten

Efter att överklagandet är inlämnat följs processen vanligen av ett eller flera yttranden till domstolen. Det är alltid valfritt att yttra sig, men ofta kan det finnas punkter eller saker som är viktiga att trycka på, exempelvis en omständighet som är av betydelse för utfallet för att Tillväxtverket inte tagit tillräcklig hänsyn till den.

Vad kostar det att få hjälp?

Vi debiterar per timme och därför är det tidsåtgången som avgör vad det kommer att kosta.

Att sätta sig in i just ett enskilt ärende och upprätta ett överklagande tar alltid olika lång tid, men mellan tummen och pekfingret får du räkna med att det tar mellan 5-8 timmar.

Därutöver tar det ofta mellan 1-3 timmar att skriva ett yttrande av normal omfattning.

Givetvis kan det finnas ärenden om korttidsstöd som kräver såväl kortare som längre tid i anspråk.