Psykiatrisk tvångsvård, LPT

Om psykiatrisk tvångsvård

LPT - lagen om psykiatrisk tvångsvård

Vad betyder vård enligt LPT?

Lagen om psykiatrisk tvångsvård gör det möjligt att omhänderta och vårda en person som lider av en allvarlig psykisk störning mot sin vilja. Psykiatrisk tvångsvård kan innebära att patienten vårdas på en sluten psykiatrisk sjukvårdsinrättning (sluten psykiatrisk tvångsvård) eller att han eller hon kan vistas hemma men måste iaktta särskilda villkor som föreskrivs av rätten, t.ex. att medicinera sig och ha kontakt med sjukvården(öppen psykiatrisk tvångsvård). 

Psykiatrisk tvångsvård inleds alltid med sluten vård och sedan kan övergå till den öppna tvångsvården. Under öppen psykiatrisk tvångsvård kan inga tvångsåtgärder tillämpas. 

Syftet med vården enligt LPT är att sätta patienten i stånd att frivilligt medverka till frivillig vård. När det inte längre finns förutsättningar ska chefsöverläkaren genast besluta att tvångsvården ska upphöra. Vårdtiden är inte tidsbestämd men chefsöverläkaren ska fortlöpande överväga om vården kan avslutas. Om vårdbehovet kvarstår måste chefsöverläkaren ansöka om fortsatt vård var sjätte månad.

Förutsättningar för vård enligt LPT

De grundläggande förutsättningarna för att tvångsvård enligt LPT ska vara aktuell är att patienten:

  1. Lider av en allvarlig psykisk störning, t.ex. tillstånd av psykotisk karaktär, men även allvarliga depressioner, svårartade personlighetsstörningar och alkoholpsykoser kan omfattas.
  1. Har ett oundgängligt behov av psykiatrisk dygnetruntvård (slutenvård), vilket betyder att efter noggrann utredning står det klart att det inte finns någon annan lösning att tillgå.

Oundgängligheten bedöms i förhållande till personens levnadsförhållanden och möjlighet att tillgodogöra sig alternativa vårdformer. Det ska även beaktas om patienten till följd av sin psykiska störning är farlig för annans personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

  1. Motsätter sig vården eller om det finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med hans eller hennes samtycke (bristande sjukdomsinsikt).

Vem bestämmer?

Beslut om intagning fattas av en chefsöverläkare vid en enhet för psykiatrisk vård och om chefsöverläkaren finner att vården ska fortsätta längre än fyra veckor ska frågan prövas av förvaltningsrätten. Patienten kan dock genom att överklaga intagningsbeslutet få prövning i förvaltningsrätten i ett tidigare skede.

Rätt till offentligt biträde

Den som riskerar tvångsvård enligt LPT har rätt till offentligt biträde vars arbete ersätts av staten. Det är förvaltningsrätten som beviljar ett offentligt biträde som ska tillvarata patientens intressen. Patienten har dock rätt att själv välja vilken jurist som ska företräda denne och det är därför viktigt att så fort som möjligt informera behandlande läkare eller förvaltningsrätten om sitt önskemål. 

Vi på Emvald Juridik åtar oss uppdrag som offentligt biträde i ärenden om LPT och hjälper gärna till att svara på dina frågor.

Ställ din fråga